PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

RODO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

 

Tożsamość administratora


Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie, mającej siedzibę w Stubnie, Stubno 254, 37-723 Stubno.


Dane kontaktowe administratora


Z administratorem można się kontaktować poprzez adres email spstubno@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email rodo@stubno.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) oraz Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych


Dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67).


Prawa podmiotów danych


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00


Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

 


Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń.

 

 

 

 http://stubno.biuletyn.net/?bip=1&cid=148