PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Śladami Generała Klemensa Rudnickiego”

Zapraszamy uczniów klas 6,7,8 i 3 gimnazjum Szkoły Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie do wzięcia udziału w konkursie „Śladami Generała Klemensa Rudnickiego”

 REGULAMIN KONKURSU „Śladami Generała Klemensa Rudnickiego”

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dom Słońca pod Sokołem.


§ 2. UCZESTNICY

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6,7,8 i 3 gimnazjum Szkoły Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie.
2.Dopuszcza się zarówno uczestnictwo indywidualne, jak i zespołowe.
3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę prac.


§ 3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej o gen. Klemensie Rudnickim.


§ 4. ZASADY KONKURSU

1.Pracą konkursową może być: fotografia, rysunek, portret, reportaż, fotoreportaż, prezentacja, komiks, wywiad, wspomnienie, kronika, list do generała lub o nim, blog, utwór poetycki i inne formy.
 
2. Terminy:
ogłoszenie konkursu 1 marca 2019; termin składania prac do 31 marca 2019; ogłoszenie wyników 15 kwietnia 2019; uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 29 kwietnia 2019.
 
Prace doręczone po terminie nie będą przyjmowane. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych konkursu. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie.
 
3.Prace konkursowe nie mogą zawierać żadnych rasistowskich elementów oraz wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych, wartości moralnych, ani naruszać niczyich dóbr osobistych.
 
4.Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone prace, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie bądź czyjeś dobra osobiste.
 
5.Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OCENA PRAC

 
1.Ostateczny termin przyjmowania prac to 31 marca 2019 roku. Oceny prac,
przyznania nagród i wyróżnień dokona Kapituła.
 
2.Przy ocenie oraz wyborze prac wyróżnionych Kapituła zwracać będzie uwagę
zarówno na wartość merytoryczną, artystyczną jak i zaangażowanie potrzebne do
wykonania danej pracy.
 
3.Decyzja Kapituły o wyborze nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
 
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają
Organizatorzy.
 
5.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

Załączone pliki