PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca 2020 r.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

 

Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów:
• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
• Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego.
(wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa)

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.
(wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu)

• Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,
2) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np.8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale (w przypadku języka angielskiego),
3) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin,
4) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach poinformujemy zdających oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przydatne linki dla uczniów i rodziców⤵️

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php…

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020