PL   

Jak wygląda kształcenie na odległość u nas ?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Szkole Podstawowej im.św. Jadwigi Królowej w Stubnie jest realizowana na odległość.

Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie, Uczniowie i Nauczyciele 
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół, prosimy                  o zapoznanie się ze sposobem organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im.św. Jadwigi Królowej w Stubnie : 
 
- Dyrektor ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć  i możliwości psychofizyczne ucznia (wychowawcy w swoich klasach prześlą zmodyfikowany plan zajęć-tam jest tylko orientacyjny czas pracy przy monitorze),
 
- Przedmioty obecnie nieujęte w podziale godzin są realizowane z dostosowaniem czasowym w innych godzinach po ustaleniu z rodzicami i uczniami,
 
- Obowiązuje dokumentowanie i monitorowanie swojej pracy przez uczniów i nauczycieli, 

Kształcenie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem: 
- materiałów udostępnionych przez nauczyciela, 
- podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zadań itp. 
- platformy edukacyjnej rekomendowanej przez MEN epodręczniki.pl, 
-materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
- materiałów prezentowanych w programach publicznej TV i radiofonii, 
- lekcji on-line, 
- przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, 
- z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, 
 -materiałów dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym . 
 
Organizując uczniom kształcenie na odległość pamiętajcie  o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.  
 
Zachowajcie czujność, kontrolę i bezpieczeństwo w sieci !!! 
 
- Nauczyciele kontaktują się z rodzicami i uczniami telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów. Kontakt z uczniami odbywa się głównie w czasie wyznaczonym na zajęcia.
 
-  Nauczyciele pełnią dyżur telefoniczny dla rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:00,               Dyrektor pełni dyżur codziennie bez ograniczeń, 
 
-  Pedagog pełni dyżur w godz.16:00-17:00 w poniedziałek, środę i piątek
 
- Raz w tygodniu (piątek) wychowawca i każdy nauczyciel za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub na ustalonym komunikatorze przekaże rodzicom uczniów (a uczniom na bieżąco),informacje dotyczące tematyki zrealizowanych zajęć, postępów w nauce oraz otrzymanych ocen.
 
- Raz w tygodniu (piątek) wychowawca i każdy nauczyciel za pomocą wiadomości e-mail (spstubno@op.pl) przekaże dyrektorowi, informacje dotyczące tematyki zrealizowanych zajęć, sposobów monitorowania                  i dokumentowania wykonanej swojej pracy. 
 
Dla dobra uczniów oraz sprawnej organizacji kształcenia na odległość, uprzejmie prosimy rodziców          o zdyscyplinowanie swoich dzieci. Jednocześnie prosimy, abyście zapewnili waszym dzieciom odpowiednie wsparcie psychologiczne oraz pomoc związaną z organizacją nauki w domu. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi uczniowie dysponują odpowiednim sprzętem, szybkim łączem internetowym oraz bazą lokalową. Dlatego też nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i ustalać taką formę kształcenia na odległość, która będzie dopasowana do potrzeb uczniów. Informujemy, że możemy udostępnić uczniom laptopy do pracy w domu. 
 
Kształcenie na odległość odbywało się już w zeszłym tygodniu, teraz tylko zostało uporządkowane            i usystematyzowane przez dyrektora i nauczycieli w taki sposób, aby uczeń był równomiernie obciążony zajęciami w każdym dniu i aby miał możliwość zdobycia ocen. 
 
                                                                                            Z poważaniem 
                                                                                         Daniel Zielenkiewicz 
                                                                                                    Dyrektor