PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie w czasie pandemii COVID-19

Podstawy prawne: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), • Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389) • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1386) • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.) • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i placówek oświatowych obowiązujące od 1 września 2020 r. • Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie.

2.    Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.

3.     Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

4.    Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich .

5.     Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów powoduje odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.  

6.    Nauczyciele, Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

7.     Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub poprzez e-dziennik.  

8.    Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.  

9.    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 1 września uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Stubnie. Ok. godz. 8:45 odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. O godz. 8:45 na Sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym (w zależności od pogody) odbędzie się pasowanie na ucznia pierwszoklasistów.

10.   Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie w okresie trwania pandemii COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa. 11. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.  

11.  Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

12. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość lub w trybie hybrydowym - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele mają obowiązek zorganizować co najmniej jedno spotkanie on-line w miesiącu w każdej klasie, w której uczy danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność, a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji.

13. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft 365, e-dziennika Librus, portalu e-podręczniki.

14.  Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela.

15. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

16.  Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy.

17. O formie i terminach tych zajęć w przypadku zmiany rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie.

18.   W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. Obowiązek wykonania tego zadania spoczywa na wychowawcy klasy.

19.  W szkole w miejscach, w których nie jest możliwe zachowanie właściwego dystansu zaleca się stosowanie osłony ust i nosa, zwłaszcza w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnia).  

20.  Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa w pokoju nauczycielskim, na korytarzu. Obowiązuje przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

1)     częste mycie rąk,

2)   unikanie dotykania oczu i ust.

21.Wprowadza się zakaz organizowania wyjść i wycieczek szkolnych, imprez i zgromadzeń.

22.  Zajęcia wychowania fizycznego, jeśli pozwala na to pogoda organizuje się na powietrzu.

23.  Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy organizować zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

24.   W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Rezygnuje się ze śpiewu chóralnego.

25.                       Zadania wychowawcy klas:

Wychowawcy klas zbiorą informacje dotyczące:

aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,  preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,  możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,                                                                                                               

Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy  informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.

Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Zasad.

Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.

Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby organizuje spotkania on-line tych nauczycieli.

Wychowawca zorganizuje w drugim tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 12 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.           

Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.

26.   Organ prowadzący, dyrektor szkoły i pracownicy zobowiązują się do należytego sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci w szkole, w takim zakresie, w jakim pozwoli na to obecna sytuacja.

  

§ 2

ZASADY PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI

 

1.             Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych             w Procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy rodzica/opiekuna.

2.            Szkoła otwarta będzie w godzinach 7.00-15.30

3.     Uczniowie powinni być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy oraz harmonogramem dowożenia.

4.    W szkole zostaną wykorzystane trzy wejścia w celu usprawnienia komunikacji uczniów i personelu. Przy każdym wejściu będą znajdować się dystrybutory do dezynfekcji rąk.

5.     Dzieciom i młodzieży w czasie drogi do i ze szkoły korzystającym z autokaru szkolnego zaleca się noszenie maseczki. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce uczeń zdejmuje maseczkę, chyba że w danym dniu sytuacja będzie tego wymagała. Taką decyzję każdorazowo będzie podejmował nauczyciel.

6.    Do odbioru dziecka z przedszkola upoważnionym może zostać maksymalnie 2 osoby.

7.     Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich.

8.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

9.    Rodzice uczniów nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

10.   Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. W szatni jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna grupa dzieci w jednym boksie. W przypadku, gdy w boksie szatni znajdują się dzieci z innej klasy, należy czekać na wejście do szatni w odpowiednich odstępach (1,5 m) na korytarzu lub, jeśli pogoda pozwala, na zewnątrz budynku.

11.  Rzeczy potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek i pozostawione w szatni.

12.  Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.

13. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymdo udziału w zajęciach.

14. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.

15.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci muszą być zdrowi, mieć zakryte usta i nos, ubrane jednorazowe rękawiczki lub obowiązkowo zdezynfekowane dłonie.

16. Dziecko/ grupa uczniów/klasa po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali.

17. Bezpośrednio przed lekcją, uczeń udaje się do łazienki w celu umycia i dezynfekcji rąk.

18.   Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

20.  Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

21.  Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

22.  Pracownicy obsługi oraz nauczyciele pełniący dyżur mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących i wychodzących ze szkoły w celu ograniczenia ruchu osób postronnych w budynku.

 

 

§ 3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

1.      W szkole przebywa określona liczba uczniów, ustalona przez dyrektora po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym.  

2.    Grupa dzieci będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.

3.     Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych , nauki, zajęć rewalidacyjnych i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużej grupy dzieci w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

4.    W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim / po konsultacji medycznej) i zapewnić na ten czas kontakt ze szkołą on-line.

 

 

§ 4

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI

 

1. W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej klasy lub w ilości zapewniającej zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Uczniowie nie przemieszczają się na poszczególne zajęcia do innych sal lekcyjnych, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki i języka angielskiego. Sale lekcyjne otwierane są o godz. 7:30.

2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.

3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans z należytą starannością. W miarę możliwości zachowują dystans ok. 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć.

4. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.  

6. W sali gimnastycznej może przebywać jednocześnie tylko 1 grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

7.  Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa spędza pod nadzorem nauczyciela w klasie lub na korytarzu.

9. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Uczniowie klas IV-VIII przerwy spędzają w sali, na zewnątrz budynku na terenie szkoły lub na korytarzu z zachowaniem dystansu.

10. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w boksie szatni było jednocześnie mniejsza grupa uczniów.

11. Po zajęciach uczniowie klas „0” – VI mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej. Świetlica czynna jest w godzinach 7:00 – 15:30.

12.  Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie w toalecie.

13.  Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia.

14.  Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie.

15.  Ławki są rozstawione w odstępach 1,5 m, w tym odległość pierwszej ławki od biurka nauczyciela.

16.  Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela , niedopuszczalna jest zmiana miejsca.

 

 

§ 5

PROCEDURA KORZYSTANIA Z JADALNI

 

1.      W placówce funkcjonuje stołówka.

2.    Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą.

3.     Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem (grupami).

4.    Przed wejściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.

5.     Nauczyciel może wejść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy: z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa, pracownik kuchni wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę (dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł).

6.    W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie z jednej klasy/grupy.

7.     Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze min. 60’ C.

8.    Po spożyciu posiłku przez dzieci nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi z jadalni.

9.    Przed i po posiłku dzieci dezynfekują lub myją ręce mydłem antybakteryjnym.

 

§ 6

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA

 

1.      Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.

2.    W czasie pobytu dzieci na placu, boisku nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3.     Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym.  

4.    Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna funkcjonująca w przedszkolu/szkole grupa. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów. Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada opiekun.

5.     Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

6.    Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko nauczyciel powinien:

1)     upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw, boisku znajduje się już w budynku (grupy wychodzące na plac, boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),

2)   przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,

3)    polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,

4)   w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci,

5)    w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi.

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw, boisku bez opieki.

8. Podczas zabaw na placu, boisku szkolnym wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

  9. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m. 10. Po powrocie z placu, boiska dzieci dokładnie myją ręce.

 

   § 7

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE

 

1.      Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2.    Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej.

3.     Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze).

4.    Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

5.     W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

 

 

§ 8

PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają.

2. Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:

1)     przed i po jedzeniu,

2)   po skorzystaniu z toalety,

3)    po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,

4)   po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),

5)    po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

6. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce.

 

 

§ 9

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

 

1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.  

2. W placówce znajduje się również ozonator  który ma działanie przeciwwirusowe, antybakteryjne i przeciwpleśniowe.

3. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).

4. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:

1)     przed posiłkami,

2)   w czasie przerwy,

3)    w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) - minimum 2 razy dziennie.

5.Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych.

 

 

§ 10

PROCEDURA DEZYNFEKCJI PRZYBORÓW I GIER

 

1. Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje:

1)     Przybory zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut oraz codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu ( kichnięcie na zabawkę itp.).

2)   Pomoce po każdorazowym użyciu przez uczniów;

3)    Wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie.

4)   Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

 

§ 11

PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW

 

1. Regulamin wprowadzony w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.

3. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między sobą (minimum 1,5 m).  

4. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

5. Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:

1)     ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny i z najbliższego środowiska,

2)   możliwie maksymalne ograniczenie kontaktów towarzyskich, w szczególności z osobami mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw. grupy ryzyka),

3)    powiadomienie organu prowadzącego o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS- COVID-19, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą,  

4)   niezwłoczne powiadamianie Organu Prowadzącego o wszelkich sytuacjach w pracy szkoły mogących mieć wpływ na sytuację szkoły (niepokojący wywiad z opiekunami, niepokojące objawy) u podopiecznego placówki, niepokojące objawy u osób z personelu o nie zachowaniu procedur przez Opiekunów dzieci,itp.),

5)    zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,

6)   zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty.

6. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

1)     przyłbica lub maseczka,

2)   fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba

3)    rękawiczki jednorazowe,

4)   pojemnik z płynem do dezynfekcji.

7. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury swojego ciała i do poinformowania dyrektora o sytuacji atypowego podwyższenia temperatury.

8. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków:

1)     rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,

2)   przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady),

3)    kombinezon ochronny lub fartuch jest używany w sytuacji zagrożenia, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z objawami SARS-COVID-19 (zużyty kombinezon fartuch powinien być zdjęty w sposób bezpieczny, włożony do worka, szczelnie zawiązany i włożony do pojemnika na odpady).  

9. Pracownicy nie noszą biżuterii w czasie pobytu w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

10. Uczniowie i nauczyciele nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć.

 

 

§ 12

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA

 

1.Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce i dobro dziecka.

2. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką 38’ C mierzona termometrem bezdotykowym lub innym niż bezdotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy 37,2’ C -37,9’ C . U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

3. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium - gabinet profilaktyki zdrowotnej).

4. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów.

5. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika do dyspozycji nauczycieli i pracowników dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

6. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są:

1)     dyrektor,

2)   wszyscy pracownicy,

3)    uczniowie,

4)   rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.

7. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinien:

1)     osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,

2)   jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

3)    do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole

4)   powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,

5)    dalszy tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

6)   w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.

8.    W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka: 1) nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach,  osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

4)   nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo,  osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,  po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,   decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.

 

 

§ 13

PROCEDURA POWIADAMIANIA

 

1.      System powiadamiania jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej powiadamiani byli Opiekunowie dziecka oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W przypadku wystąpienia intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu zostają wezwane służby ratunkowe.

2.    W kilku widocznych miejscach w szkole wywieszone są niezbędne numery telefonów (służby sanitarne, ratunkowe).

3.     Każdy pracownik nosi przy sobie telefon komórkowy.

4.    Rodzice powiadamiani są niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości - telefonicznie. W łatwo dostępnym dla personelu miejscu dostępna jest lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole.

5.     Powiadamianie służb: INFOLINIA NFZ – 800 190 590, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu –166707691, Numer alarmowy 112 lub 999.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się go ściśle przestrzegać.

2.    Procedura obowiązuje od dnia 1września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

3.     Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu :

1)     zgoda na mierzenie dziecku temperatury ciała,

2)   karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.

3)    karta szybkiego kontaktu z rodzicem.

 

 

 

 

 

 

………………….……………

(miejscowość, data)

 

…………………………………….………………………………….…

…………………………………….………………………………….…

…………………………………….………………………………….…

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka)

 

 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury  mojego dziecka…………………………………………... przez pracownika Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Stubnie.

 

 

 

 

……………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta monitorowania codziennych prac porządkowych i dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19

 

POMIESZCZENIE/ .............................................................

 

Data

Czystość pomieszczenia  sprzątanie

Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty, włączniki itp.)

Dezynfekcja użytego na zajęciach sprzętu / zabawek

 

Godzina

Podpis

Godzina

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA SZYBKIEGO KONTAKTU Z RODZICEM W ZWIAZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….……. Klasa ………..……

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i dane kontaktowe:

1)………………………………………………………………………………………...………

Telefon …………………………………………., e-mail ………………………………………

2)………………………………………………………………..………………………………

Telefon ……………………………………., e-mail …………………………………………..

 

 Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe innych osób, z którymi szkoła może kontaktować się w sprawach dziecka, w razie braku możliwości  skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi:

1)………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………., e-mail …………………………………..……..

2)………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………., e-mail ………………………………………….

 

 

Data: …………………………….                                    Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

                                                                                           ……………………………………………………………..

                                                                                           ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączone pliki